Schoolplan 2020-2024

De indeling van het schoolplan 2020-2024 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van Noventa en de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de beleidsterreinen beschrijven (to plan: wat beloven we?), periodiek beoordelen (to check: doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren (to act). De onderscheiden beleidsterreinen in dit schoolplan komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader. In het hoofdstuk ;Personeelsbeleid beschrijven we de competenties (in de geest van de wet Beroepen in het onderwijs) die wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in ons personeelsbeleid.

Jaarplan 2021-2022

In dit jaarplan leest u hoe we in het schooljaar 2021 -2022 ‘handen en voeten’ geven aan de missie, visie, kernwaarden van onze school. Welke strategie hanteren we om onze doelstellingen voor dit jaar te behalen? Onder 'we' verstaan we alle leerkrachten, directeur en Ib-er van CBS 'de Merlettes' te Kootstertille. In het schoolplan 2020 -2024 zijn de missie, visie en kernwaarden beschreven: Passie, het kind centraal, veiligheid, openheid en ontwikkeling. Deze zijn opgesteld na een traject van 2 jaar, waarbij we alle betrokkenen op onze school (stake-holders) hebben uitgenodigd om mee te denken. We vinden het belangrijk om de betrokkenen mee te nemen in het continue verbeteringsproces op onze school. Waarbij de vragen ‘oppopten’: Welke waarde geven we aan dat wat we doen? Waar zijn we goed in en wat kan nog beter? Volgens de onderzoekers ‘Treacy en Wiersema’ moet je alle disciplines die op school aanwezig zijn voldoende beheersen: Klantaandacht (lees: aandacht voor kind en ouder), goed onderwijs en vernieuwing/ ontwikkeling. Op 1 gebied moet je excelleren en vooruitstrevend zijn. Waar zijn wij op CBS ‘de Merlettes’ vooruitstrevend in? Volgens de SWOT- analyse zijn we goed in het contact met de ouders en externen. We hebben korte lijntjes. De driehoek kind, ouder en school hebben we aangepast in: Dit werkt goed! Hoe we dat weten? Omdat we dit terugkrijgen (zie schoolplan 2020 -2024). Toch kan het altijd nog beter. We hebben in het schoolplan een vijftal aandachtspunten opgesteld:

  1. Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerling populatie
  2. Ouders als partners van de school
  3. Aandacht voor het didactisch handelen op school
  4. De rol van de leraar komt steeds centraler te staan: zorgtaken worden meer bij de leerkracht zelf gelegd (mede door het nieuwe functiehuis Noventa, 2020)
  5. Het zicht op de ontwikkeling van het kind op onze school dusdanig in kaart brengen. Zodat de uitvoering en monitoring nog beter op elkaar afgestemd zijn. Meer opbrengstgericht denken en werken binnen de school aanscherpen. Aan de hand van deze aandachtspunten hebben we voor dit jaar
  6. Streefdoelen opgesteld. Deze streefdoelen zijn opgebouwd uit bouwstenen volgens ‘de piramide van Kaplan en Norton’: resultaten, mensen, middelen, structuur, cultuur en ketens. We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de belangrijkste aandachtspunten nader uit.